Rok 2013Milí naši priatelia. Dovoľte, aby som Vás v mene speváckej skupiny OLŠAVA srdečne pozdravila a zaželala Vám v novom roku 2014 predovšetkým pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a božie požehnanie.

Rok 2013, ktorý sme nedávno ukončili, bol pre našu spevácku skupinu úspešný.
Svojimi vystúpeniami a scénickými - zvykoslovnými pásmami sme sa snažili priniesť do života našich divákov a poslucháčov radosť a potešenie, spomienku na dávne mladé časy, ale hlavne lásku k ľudovej piesni a k udržovaniu tradícií a zvykov našich predkov.
Nový rok zahájili olšovanky fašiangovým vystúpením na VALALSKEJ ZABÍJAČKE vo
Vyšnom Čaji, kde si veselo s prítomnými divákmi zaspievali, aj zatancovali.
V apríli sa skupina prvýkrát prezentovala s novým scénickým svadobným pásmom
"ČEPENKY" a to na skutočnej svadbe v obci Haniska pri Košiciach. Úspešne sa skupina predstavila na nesúťažnej prehliadke podujatia DARGOVSKA RUŽA, kde našu obec Ruskov zastupovala v detskej kategórii sólistka mladučká Viktorka Vargová, ktorá bola zaradená do zlatého pásma.
Škoda len, že druhej sólistke Lucke Takáčovej znemožnila toto vystúpenie choroba.
Snáď nabudúce to vyjde, Lucka.
Prvú májovú nedeľu spríjemnili olšavanky všetkým matkám v obci Kalša, kde vystúpili so scénickým pásmom "VČERA VEČAR NA VALAĽE a JAK SOM DO AMERIKY VANDROVAL".
Činnosť speváckej skupiny OLŠAVA bola v druhom polroku roku 2013 veľmi aktívna.
Absolvovali sme viacero domácich vystúpení a to v rámci obcí Slanského mikroregiónu, v Košiciach, aj v družobnej obci FUZER v Maďarsku.
Začiatkom mesiaca júna sme v rámci konania "Farského dňa" v rodnej obci potešili
svojimi piesňami prítomných občanov. V tom období sme sa predstavili so scénickým pásmom "VČERA VEČAR NA VALAĽE ..." na Poľovníckom dni v Nižnej Hutke. Neskôr to bolo v Košiciach, kde nám pri Dolnej bráne tlieskali účastníci celoslovenského stretnutia členov Červeného kríža.
Pre veľký ohlas úspešného projektu "ŇEVESTY Z ABOVA", ktorého sa naša skupina
zúčastnila v roku 2012, rozhodli sa usporiadatelia zopakovať tento folklórny program aj v júni roku 2013. Olšavanky na čele s "mladou ňevestou" Jankou Slivkovou spoluúčinkovali v tomto svadobnom pásme pod názvom "OBĽEKAŇE ŇEVESTY". Táto krásna akcia sa konala na Hlavnej ulici v Košiciach pri príležitosti letného festivalu Cassovia FOLKFEST a bola oslavou ľudovej piesne a tanca pri tradícii obliekania nevesty pred sobášom do kostola.
Ukončením mesiaca júna bola prezentácia našej speváckej skupiny v rodnej obci Ruskov, kde sme sa v rámci osláv "Dni obce" predstavili úspešným zvykoslovným pásmom "Včera večar na valaľe..." Na pozvanie starostu družobnej obce sme sa v mesiaci júli zúčastnili s týmto programom na XXV.Medzinárodnom stretnutí národnostných spevokolov vo Fuzeri.
Svadobné piesne a tance z Abova sa v auguste niesli malebnou obcou Kalša pri oslave Dňa Slanského mikroregiónu, kde naša spevácka skupina obveselila prítomných divákov svojou "RUSKOVSKOU SVADZBOU".
V mesiaci septembri sme sa prezentovali so scénickým pásmom "Včera večar na valaľe..." na 2.ročníku folklórneho festivalu HANISKA 2013 a na celoslovenskej prehliadke seniorských zborov v Košiciach.
Už tradične sa OLŠAVA zúčastnila súťažnej prehliadky speváckych folklórnych skupín a sólistov pod názvom "Špivanečky mojo". Bola to krásna októbrová nedeľa, plná ľudových piesní, rozliehajúcich sa pod Slanským hradom.
V rámci mesiaca "ÚCTY K STARŠÍM" predstavila sa naša spevácka skupina pre
domácich seniorov najnovším scénickým pásmom "ČEPENKY", ktoré prebieha presne o polnoci.
Zachytáva odobratie svadobného venca za asistencie staršieho družbu, následné
prezlečenie "mladej" do kroja. Potom nasleduje samotné "čepenie mladej", ktoré preberajú "svašky" a uvedenie do "redoveho tanca". Celé pásmo je prepletené svadobnými žartovnými spevmi a scénkami za doprovodu akordeonistu. V úlohe mladej sa predstavila Janka Slivková.
Na pozvanie starostky obce Nový Saláš prezentovala sa koncom mesiaca novembra
skupina OLŠAVA v rámci "ÚCTY K STARŚÍM" svojím veselým zvykoslovným pásmom "Včera večar na valaľe a Jak som do Ameriky vandroval". Program bol veľmi úspešný, o čom svedčia aj slová pani starostky pre ostatné obce. Citujem: "Chcem Vám len odporúčať vystúpenie ruskovskej skupiny OLŠAVA, ktoré malo u nás v sobotu veľký úspech, seniori boli veľmi spokojní a ja tiež.
Má to svoju hodnotu a ja sama mám z toho krásny zážitok. Okrem scénky skupina zabavila seniorov aj prídavkami tanca a piesní."
VIANOČNÝM KONCERTOM, ktorý pripravilo Kultúrne centrum Abova so sídlom v Bidovciach, konanom dňa 8.decembra v rímsko-katolíckom kostole v Ruskove, ukončila svoju činnosť v roku 2013 spevácka skupina OLŠAVA. Na tomto krásnom podujatí sme sa predstavili so skráteným vianočným scénickým pásmom "OD KATARINY PO BOŽE NARODZEŇE"
s narodeným Jezuliatkom na slame, s vianočnými koledami a vinšami.
Všetky scénické pásma dotváral svojou úlohou p.Miroslav Kažimír, či už ako starší družba, ženích alebo gazda.
Na akordeóne skupinu doprevádzal Mgr. Erik Korfant.
Spevácka skupina Olšava ďakuje touto cestou vedeniu obce Ruskov za podporu

a bude sa snažiť aj naďalej robiť dobré meno svojim rodákom na Slovensku, aj v zahraničí.


Bernadeta Kažimírová
vedúca ŽSS OLŠAVA Ruskov